ถาม-ตอบ (Q&A)
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์
โพสโดย
แตงโม
direkrit132@gmail.com
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์  เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทัศนศิลป์  เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และ (3) เปรียบเทียบความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  วิชาทัศนศิลป์  เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 40 คน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แผนการจัดการเรียนรู้ และ (4) แบบทดสอบวัดความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (<img height="21" src="file:///C:/Users/KJRS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="17" />) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ  t – test   (One Sample test)  <br />
โพสโดย : แตงโม
IP : 184.22.79.240
โพสเมื่อวันที่ : 08 ส.ค. 2564,16:29 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :