ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ จันทร์คิด
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518 - 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ทองจันทร์
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 – 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญไทย อุตตมางคพงศ์
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 – 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ เจริญฉิม
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538 – 2542
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 – 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยศักดิ์ เกษามูล
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 – 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวภัทร เกษมสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565 - ปัจจุบัน