คณะผู้บริหาร

นางสาวสุวภัทร เกษมสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.นันท์นภัส บุญยอด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวลออ จิตรซ้าย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปณิชา ฤกษ์รัตนประทีป
หัสหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายเอกชัย ปานนูน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสมชาย สายมี
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์ สายทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวแสงเดือน พิมพ์เสนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ