ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกแม่บ้านและคนสวน65 (อ่าน 296) 23 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครแม่บ้านและคนสวน2565 (อ่าน 303) 05 ก.ค. 65
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 997) 16 ม.ค. 65
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 866) 03 ม.ค. 65
ประกาศ การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1510) 29 ต.ค. 64
เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 1528) 16 ส.ค. 64
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) (อ่าน 1656) 16 ส.ค. 64
เผยแพร่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 1712) 01 ส.ค. 64
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-รร.อบจ.พช-วังชมภูวิทยาคมประจำปี-2563 (อ่าน 556) 30 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียน Onsite (อ่าน 1401) 22 มิ.ย. 64
ประกาศหยุดดารเรียนการสอน (21 - 30 มิถุนายน 2564) (อ่าน 1240) 20 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) (อ่าน 896) 23 พ.ค. 64
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5Es)รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ว 32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 521) 09 เม.ย. 64
การออกแบบการสอนห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญห (อ่าน 600) 21 ก.พ. 64
การจัดกิจกรรมการสอนห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้ (อ่าน 573) 21 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการ (อ่าน 596) 05 ม.ค. 64
แจ้งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ่าน 605) 25 ธ.ค. 63
นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Fall in Love with Phetchabun นักเรียนชั้นมัธยมศึก (อ่าน 716) 19 ต.ค. 63
บทคัดย่อ เรื่องรายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้วัฏจักร การเรียนรู้แบบ 7 ขั้ (อ่าน 1045) 28 ส.ค. 62
แบบบันทึกพร้อมตัวอย่าง ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน PPR ซักซ้อม อปท. (อ่าน 7670) 03 ก.ค. 62
รายงานขอจ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียน (อ่าน 1600) 17 มิ.ย. 62
บทคัดย่อ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง (อ่าน 1522) 01 ก.พ. 62
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 1379) 29 ม.ค. 62
บทคัดย่อ เรื่องการสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการเป็น (อ่าน 1243) 29 ม.ค. 62
ผลงานทางวิชาการ วิชาชีววิทยา (อ่าน 1333) 11 ม.ค. 62
รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ (อ่าน 1301) 08 ม.ค. 62
รายงานขอจ้างตกแต่งสถานที่สำหรับใช้ในโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา(กีฬาภายใน) (อ่าน 1282) 08 ม.ค. 62
รายงานขอจ้างจัดตกแต่งสถานที่สำหรับใช้ในโครงการวันสำคัญของไทย(วันปีใหม่) (อ่าน 1235) 08 ม.ค. 62
รายงานซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 1016) 07 ธ.ค. 61
รายงานขอจ้างจัดตกแต่งสถานที่สำหรับใช้ในโครงการวันสำคัญของไทย(วันชาติ) (อ่าน 879) 07 ธ.ค. 61
ผลงานทางวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 955) 07 ธ.ค. 61
รายงานขอจ้างจัดตกแต่งสถานที่สำหรับใช้ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 865) 28 พ.ย. 61
ประกาศรับโอนข้าราชการครูโรงเรียนอบจ (อ่าน 1158) 26 พ.ค. 61
คู่มือนักเรียน (อ่าน 1819) 02 ก.พ. 59