กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธนพงษ์ นงภา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพัชรี คงวุธ
ครู

นายวันเฉลิม บุญสอน
ครู

นางสาวน้ำฝน จันทรา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษณีย์ ชัยเนตร
ครูผู้ช่วย

นางรสสุคนธ์ กองแก้ว
ผู้ช่วยครู

นางสาวประกายแก้ว บุญมี
ผู้ช่วยครู

นางสาวณิชารัศม์ พรชัยจิระศิริ
ผู้ช่วยครู

Mrs. Ruth De Leon Detera
ครูชาวต่างชาติ

Mr. Denis L. Alvarida
ครูชาวต่างชาติ

Mr. Donnie Mar L. Nunez
ครูชาวต่างชาติ

Miss Jeanily M. Pimentel
ครูชาวต่างชาติ