กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสัญญา วงศ์จันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายทินกร พิมพ์สิงห์
ครู

นายสมชาย สายมี
ครู

นายชัยพร แสงแก้วสุข
ครู

ครูณัฐนันท์ กรมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยมน บวบงาม
ผู้ช่วยครู