กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมนตรี สีนาค
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเอกชัย  ปานนูน
ครู

นายภานุมาศ แสงเขตกิจ
ครู

นางสาวสุวนันท์ วงมงคล
ครูผู้ช่วย