กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกรรณิการณ์ นิธิศนากุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชัยวุฒิ แสงมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดาวัลย์ ทองแกมนาก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมนฤดี ทรัพยะเกษตริน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแสงเดือน  พิมพ์เสนา
ครูชำนาญการ

นางสิริลดา ศุกระรัศมี
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ธิวดี สีทองคำ
ครู คศ.1