กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรสุดา สุดนุช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกรรณิการ์ นิธิศธนากุล
ครู

นางสาวจิราภรณ์ สายทอง
ครู

นางสาวธิวดี สีทองคำ
ครู

นางสาวแสงเดือน พิมพ์เสนา
ครู

นางสาวยุวดี ใจเย็น
ผู้ช่วยครู