กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชญานิษ คงศรีไพร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชลลดา ชำนาญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุทิน ดอกไม้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนริศรา สมัครณรงค์
ครู

นางสาวสวิตตา ศรีเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ