กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชญานิษ คงศรีไพร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุทิน ดอกไม้
ครู

นางสาวสวิตตา ศรีเมือง
ครู

นางสาวนริศรา สมัครณรงค์
ครู