ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

            โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)  ตั้งอยู่เลขที่ 301 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  หมู่ที่ 11 ตำบล วังชมภู  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67210

โทรศัพท์ 056-771249 โทรสาร 056-771006 website http://www.phetchabunpao.ac.th

E-mail :  wangchomphu@hotmail.com สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษา มีพื้นที่ 139  ไร่ 2 งาน มีเขตพื้นที่บริการ  4 ตำบล  ได้แก่ ตำบลวังชมภู  ตำบลนายม  ตำบลห้วยสะแก  และตำบลระวิง และเขตพื้นที่ใกล้เคียง

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ช่วงกิโลเมตรที่ 3

(องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู)

                    ทิศใต้             ติดต่อกับ         บ้านหลุง

                    ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ฟาร์มไก่วังชมภู

                    ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         สถานีอนามัยตำบลวังชมพู

 

ลักษณะพื้นที่      โรงเรียนมีพื้นที่ราบลุ่ม สะดวกในการเดินทาง ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณ 24  กิโลเมตร มีถนนสระบุรี- หล่มสัก ผ่านหน้าโรงเรียน

 

ปีที่จัดตั้ง 

            โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)   ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  15 กรกฎาคม พ.. 2518 และได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริม                  การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  (วังชมภูวิทยาคม)

เหตุผลที่จัดตั้ง

เพื่อให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัด กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยอนุมัติให้เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนนายมวิทยาคม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน วังชมภูวิทยาคม และได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โดยใช้อักษรย่อ อบจ.พช.๑

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)   เปิดทำการสอน ในปีพ.. 2518 โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนนายมวิทยา  อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านสามแยกนายม เป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดย นายสุรินทร์  จันทรคิด เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.. 2518 รับนักเรียนจำนวน 20 คน มีครูประจำการสอน 3 คน  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวังชมภูวิทยาคม ใช้อักษรย่อว่า ว.. และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

          .. 2519       ได้งบประมาณก่อสร้าง

                             -  บ้านพักครู 2หลัง บ้านพักภารโรง หลัง

                             -  ห้องน้ำ  ห้องส้วม นักเรียน 8 ที่  จำนวน 1 หลัง

          .. 2520       ได้งบประมาณก่อสร้าง

                             -  อาคารเรียนแบบถาวร 216 ก ครึ่งหลัง งบประมาณ 1,000,000  บาท

          .. 2521       ได้รับงบประมาณก่อสร้าง

                             -  อาคารเรียนชั่วคราว ราคา 12,000  บาท  หลัง

          พ.. 2522                 ได้งบประมาณก่อสร้าง

                                       -  หอประชุมมาตรฐานราคา  1,000,000  บาท

-  บ้านพักครูวงเงินงบประมาณ 100,000  บาท  หลัง

          .. 2523       ได้งบประมาณก่อสร้าง

                             -  อาคารเรียนเต็มรูปแบบ  216 ก วงเงิน 1,450,000  บาท  หลัง

                             -  บ้านพักครูงบประมาณ  150,000  บาท  หลัง

.. 2524       ได้งบประมาณก่อสร้าง

                             -  อาคารโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน  งบประมาณ 620,000  บาท  หลัง

.. 2525       ได้งบประมาณก่อสร้าง

                             -  บ้านพักครู  วงเงิน 208,000  บาท  หลัง

          .. 2527       ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่  (มพช.)

                             ได้รับงบประมาณก่อสร้าง

-  อาคารเรียนแบบ ซี บี เอส   213 บี วงเงิน 2,996,000  บาท  หลัง

                             -  อาคารก่อสร้างเป็นอาคารอุตสาหกรรมทั่วไปงบประมาณ 972,000  1 หลัง

                             -  ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  ไฟฟ้า และอื่น ๆ รวมทั้งหมด 1,023,400 บาท

                             -  สร้างบ้านพักครู  2 ยูนิต  งบประมาณ 790,000  บาท 1 หลัง

          .. 2528       ได้งบประมาณก่อสร้าง

                             -  ห้องน้ำ ห้องส้วม  งบประมาณ 90,000  บาท  1 หลัง

          .. 2529       เปิดทำการสอนทั้งหมด  13  ห้องเรียน

.. 2534       -  โรงเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (.อมต.สศ.)

-  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเป็น 6 ห้องเรียน รวมห้องเรียน

ทั้งหมด 15 ห้อง จำนวนนักเรียนทั้งหมด  565  คน แยกตามระดับ

ห้องเรียน แยกระดับชั้นเป็น 6-5-4

 

.. 2535       -  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนขยายโอกาสทางการศึกษาและส่ง 

                                       เสริมนักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียน

                             -  โรงเรียนรับนักเรียนเพิ่มขึ้น ขยายห้องเรียน โดยแยกระดับห้องเรียนเป็น

7-6-5 มีนักเรียนทั้งหมด รวม 713 คน

.. 2536       -  เลื่อนระดับผู้บริหารจากตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ ขยายระดับ 

                                      การศึกษา เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกระดับชั้นเป็น   

                                      8-8-7/2-0-0

.. 2537       -  จัดระดับห้องเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 6-8-8/2-2-2-0

                             -  เพิ่มห้องน้ำนักเรียนหญิงขนาด 4 ที่ จำนวน 1 หลัง

สร้างศาลาอุทยานการศึกษา  จำนวน 1 หลัง

สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านประจำโรงเรียน

ปรับปรุงอาคารเรียน 216 ก ใช้ชั้นล่างของอาคารเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     

จำนวน 2 ห้อง

ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา เป็นห้องคอมพิวเตอร์

.. 2538       ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 6-6-6/2-2-2 รวมนักเรียนทั้งหมด 1,007  คน

                             ได้รับงบประมาณก่อสร้าง

                             อาคารเรียน 216 (ปรับปรุง 29) วงเงิน 7,228,086 บาท

                             ถังเก็บน้ำฝน ฝ 33 จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 180,000  บาท

ปรับปรุงศาลาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านให้เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ

โรงเรียนจัดเป็นเรือนรับรองของโรงเรียนในบางโอกาส

ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา โดยใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  10  เครื่อง

สร้างศาลาแปดเหลี่ยม เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 20 ปี ใช้ชื่อว่า ศาลา อนุสรณ์

ครบรอบ 20 ปี โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม   นายบุญไทย   อุตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทำการเปิดศาลาอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538

.. 2539       ขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้น 7-6-6/3-2-2 นักเรียนทั้งหมด 992  คน

                             ได้รับงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุง

                             ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดกาญจนาภิเษก

จัดตั้งโรงเรียนเป็นศูนย์รับสัญญาณการถ่ายทอดจากโรงเรียนวังไกลกังวลต่อเติมที่

จอดรถครู- อาจารย์ เป็นที่จอดรถโรงเรียน และขยายเป็นโรงเก็บไม้

                             สร้างห้องสุขาสำหรับนักเรียนชาย  จำนวน 1 หลัง

                             มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  27  เครื่อง

                             ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์โดยใช้ชั้นล่างของอาคาร 216 ก ไปอาคาร 216

.. 2540       ได้รับงบประมาณก่อสร้าง

                             อาคารชมภูพัฒน์ ใช้งบประมาณ 300,000  บาท

                             โรงอาหาร สำหรับนักเรียน ใช้งบประมาณ 150,000  บาท

          .. 2542       ได้รับงบประมาณก่อสร้าง

                             ที่จอรถครู ใช้งบประมาณ 35,000  บาท

                             สนามบาสเกตบอล 1 สนาม ใช้งบประมาณ 35,000  บาท

                             สวนหย่อมหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ ใช้งบประมาณ 30,000  บาท

                             ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ นักเรียน ใช้งบประมาณ 30,000  บาท

          .. 2543       ได้รับงบประมาณก่อสร้าง

                             สร้างศาลาหลวงพ่อทบ ใช้งบประมาณ 200,000 บาท

                             ซ่อมแซมโรงฝึกงานฯ งบประมาณ 350,000  บาท

                             สร้างถนนคอนกรีตขนาด 5 เมตร ความยาว 52  เมตร เพิ่มเติม

.. 2544       ได้รับงบประมาณก่อสร้าง

ซ่อมแซมศาลาหลวงพ่อทบจากการทรุดตัวเนื่องจากน้ำท่วมขังได้รับงบประมาณ

จัดสรร 100,000  บาท

สร้างที่จอดรถยนต์สำหรับครู- อาจารย์ ใช้งบประมาณจากเงิน บก.. 40,000  บาท

ซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง ห้องเรียนอาคาร 216 . และอาคาร 216 . ใช้งบจากเงิน

บำรุงการศึกษา 13,000 บาท

ติดเหล็กดัดห้องสมุดและอาคารเกษตรใช้งบจากเงินบำรุงการศึกษา 13,000 บาท

ปรับปรุงห้องหมวดวิชาต่าง ๆ โดยใช้งบจากเงินค่าบำรุงการศึกษา

ปรับปรุงแหล่งน้ำ ใช้งบบริจาค จำนวน 20,000 บาท

ปรับปรุงตู้ทำน้ำดื่มของนักเรียน ใช้งบประมาณ 12,000 บาท

ปรับปรุงอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนโดยใช้กิจกรรม5 ส งบประมาณ 50,000 บาท

ปรับปรุงและขยายห้องคอมพิวเตอร์ ใช้งบประมาณ 300,000 บาท

                             ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 216 ล ใช้งบประมาณ 2,000 บาท

ปรับปรุงห้องสมุดหมวด ใช้งบ บ.กศ. และงบบริจาค 15,000 บาท

จัดทำศูนย์ภาษาร่วมกับมูลนิธิ AFS และศูนย์ภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดทำอาคารประมงโรงเรียน ใช้งบประมาณ 20,000 บาท

จัดทำธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคาร ธกส. ใช้งบประมาณ 5,000 บาท

จัดทำคลินิกโรงเรียน ในหมวดคณิตศาสตร์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

คลีนิกสารเสพติด กิจกรรมแนะแนว วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 25,000 บาท

จัดทำมุมวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 6,000 บาท

ปรับปรุงเรือนเพาะชำโรงเรียน

ปรับปรุงบ้านพักครู

ปรับปรุงห้องคณะกรรมการนักเรียน

ปรับปรุงห้องออกกำลังกายครู - อาจารย์ นักเรียน (ส่งเสริมกีฬายกน้ำหนัก)

ปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

          .. 2545       ปรับปรุงห้องพักครู 2 ยูนิต ใช้งบประมาณ  400,000  บาท

ปรับปรุงห้องหมวดคณิตศาสตร์ หมวดภาษาไทย  หมวดภาษาต่างประเทศ

                   ห้องแผนงาน ห้องสารสนเทศ ห้องเฉลิมพระเกียรติ

.. 2546       สร้างอาคารประมง โดยปรับปรุงซ่อมแซม จากห้องน้ำนักเรียนชาย  งบประมาณ

50,000 บาท

                   ปรับปรุงจัดทำห้องสภานักเรียน

                             ปรับปรุงห้องหมอภาษา (คลีนิกภาษาไทย)

                             ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา

          .. 2547       ได้รับงบประมาณจัดทำป้ายโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท

ได้รับเงินบริจาค ปรับปรุงป้ายโรงเรียน และจัดทำรั้วโรงเรียนบริเวณหน้า

โรงเรียน เป็นจำนวนเงิน    350,000 บาท

.. 2548       ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร  จำนวน  200,000   บาท   

                             (งบประมาณจาก สพฐ. และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)

.. 2549       เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับงบประมาณ สพฐ. 100,000  บาท

          พ.ศ.  2552      อาคารเรียน แบบ 216 ล/4.1(หลังคาทรงไทย) งบประมาณสร้าง 23,575,000 บาท โดยงบจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 16 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องปกครอง ห้องกิจการนักเรียน ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสภานักเรียน และห้องเรียนจำนวน 10 ห้อง

                             อาคาร English Program โดยงบจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์