กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกัญญาวีร์ แซมสีม่วง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุทธิศักดิ์ คุ้มศรี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจันทเวศ ดอกไม้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจรียาพร บุญญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรนุช กระทู้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศศิธร จำปาวงษ์
ครู คศ.2

นายสมคะเน แสงจำปา
ครู

นางสาวยุวภา จันสีดา
ครู