กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวรนุช กระทู้
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจันทเวศ ดอกไม้
ครู

นางศิริธร จำปาวงษ์
ครู

นางจรียาพร บุญญกิจ
ครู

นางสาวเสาวภา ศาลางาม
ผู้ช่วยครู