สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) เป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้รับเกียรติให้ใช้ตราประจำจังหวัดเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

 

สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน  
       
                                                 น้ำเงิน     และ        ชมพู

                                                              สีน้ำเงิน หมายถึง  ความเข็มแข็งอดทน

                        สีชมพู  หมายถึง กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นสัก

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพวงชมพู