วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์   ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ปรัชญา          ปํญฺญฺา    โลกสฺมิ   ปชฺโชโต  หมายถึง  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

คำขวัญของโรงเรียน      วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

เอกลักษณ์        "กิจกรรมดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม" 

อัตลักษณ์         "มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้"

 

ปณิธาน          มุ่งพัฒนานักเรียนเป็นคนดีสู่สังคม