ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ต.ค. 61 ประชุมครูก่อนเปิดเรียน
23 ต.ค. 61 ร่วมงานวันปิย เทศบาลวังชมภู