พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

1.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้                                   ความสามารถ ให้สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียน นำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม การวัดและประเมินผล และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

3.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ดีและคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายและทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ปกครองนักเรียน มีบทบาทและส่วนร่วมในการวางแผนสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน ในรูปแบบของผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา

6. พัฒนาบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ              ความปลอดภัยของผู้เรียน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร หน่วยงาน

 

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

2. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เน้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยเน้นกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

4. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาตลอดจนใช้ ทรัพยากรร่วมกัน

6. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้เหมาะสม

 

 

เป้าหมาย 

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

          2. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ

          3. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เน้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยเน้นกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

          4. เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศ

          5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้องค์กรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน

6. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม