เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                               วังชมภู วังชมภู วังชมภู                แหล่งเรียนรู้สถานการศึกษา
                                               ร่วมสรรสร้างแนวทางพัฒนา         เยาวชนมีค่าน่ายินดี
                                               มีระเบียบวินัย ใจซื่อสัตย์              มัธยัสถ์ มารยาทงามสมศักดิ์ศรี
                                               เก่งวิชา การกีฬา สามัคคี              เราน้องพี่ ว.ภ. ไม่ท้อใจ
                                               น้ำเงินชมภู อยู่นำหน้า                  พวกเรากล้าประจันไม่หวั่นไหว
                                               คุณธรรม ความดี มีน้ำใจ               สร้างชาติไทย คือ ความหวัง วังชมภู วังชมภู วังชมภู