กลุ่มสนับสนุนการสอน

นายอนันตโชค ขาวพล
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการสอน

นางสาวศศิรินทร์ ทรัพยะเกษตริน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายอรรถวิทย์ สาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุกิจ อารมย์
พนักงานขับรถ

นายสุรพงษ์ ประเสริฐสิน
พนักงานขับรถ

นายยุทธ คำลา
นักการภารโรง

นายสำราญ ทองยอด
นักการภารโรง

นางจรัสศรี ป้องแกว
แม่บ้าน

นางจินตนา แม้นศรี
แม่บ้าน

นางวีนัส คำลา
แม่บ้าน

นางสาวบัวทอง ศรีอินทร์คำ
แม่บ้าน

นางสาวจันจิรา วันเสาร์
แม่บ้าน