กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณัญญา พรินทรากูล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธิดา ปัญญาศุภโชติ
ครู

นางจิดาภา กุดกังวล
ครู

นางจีรวรรณ ปานนูน
ครู

นางสาวจิราพร มากน้อย
ครู

ดร.วิทวัส ดวงภุมเมศ
ครู

นายวีระพงษ์ สุดทำ
ครู

นายพสุวัฒน์ ฤกษ์รัตนประทีป
ครู

นายสมคะเน แสงจำปา
ครู

นางปณิชา ฤกษ์รัตนประทีป
ครู

นางสาวบุศรินทร์ จักรสมศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาณัฐ สุทธิ
ผู้ช่วยครู