กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธานินท์ ทองคำสุก
ครู

นายบัญชา  อเนกะเวียง
ครู