ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึม
โพสโดย
แตงโม
direkrit132@gmail.com
ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดย
               ใช้ชุดกิจกรรม เรื่องอาณาจักรสุโขทัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
                ประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ชื่อผู้วิจัย     นางอุไรย์  เพ็งแก้ว
ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง
ปีที่วิจัย      2561
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม (2) สร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  ตามเกณฑ์ 80/80 (3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินรูปแบบการสอน  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน  ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานด้าน  การพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และการส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม
  2) ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  3) ขั้นวิเคราะห์ผลงานร่วมกัน  4) ขั้นการปฏิบัติ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล  และรูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพ  E1 / E2 เท่ากับ 87.12/ 87.83 
3) ผลการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรม  เรื่องอาณาจักรสุโขทัย  วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
โพสโดย : แตงโม
IP : 223.204.73.118
โพสเมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2563,23:04 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :