ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 64975
>ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์ 131981
รวมเล่มคู่มือ COVID-2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.62 MB 146756
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.37 KB 146395
>รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 146412
แบบขออนุมัติยืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 146442
เกณฑ์การประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 146498
รายชื่อกรอกคะแนน 2-2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 213.49 KB 146651
แบบเยี่ยมบ้าน-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 257.62 KB 146556
การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองจุดเน้น คสช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 146584
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_ENG Version_2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 146657
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.52 KB 146656
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 146607
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 146687
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 790.42 KB 146517
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 146467
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 146734
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้ 62-64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 146442
โครงสร้าง ม.ปลาย-เดิม- 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 80.62 KB 146373
โครงสร้าง-เดิม- ม.ต้น 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58.53 KB 146491
คู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ล่าสุด2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 146392
คู่มือหลักสูตรคณิตศาสตร์ล่าสุด 2562-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 609.4 KB 146672
คำสั่งยกเลิก คอม การงาน วิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.67 KB 146436
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตร 1239/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.64 KB 146425
การงานอาชีพ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 796.2 KB 146593
คณิตศาสตร์ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 514.21 KB 146509
หลักสูตรภาษาไทย 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 403.88 KB 146662
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 60-62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 699.01 KB 146687
หลักสูตรศิลป RAR Archive ขนาดไฟล์ 744.74 KB 146533
หลักสูตรสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 471.25 KB 146776
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146639
หลักสูตรสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 661.17 KB 146777