ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาหาความรู้ บูรณาการสะท้อนคิด เรื่อง พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี
ชื่ออาจารย์ : นางจีรวรรณ ปานนูน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2564,18:43  อ่าน 1307 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ชื่ออาจารย์ : นางจีรวรรณ ปานนูน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2564,18:42  อ่าน 1454 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางจีรวรรณ ปานนูน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2559,13:25  อ่าน 2638 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกีรติบัตรระดับชาติ ผู้ฝึกสอนงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น รองชนะเลิศ อันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นางจรียาพร บุญญกิจ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:29  อ่าน 1097 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรสำหรับ ผู้ฝึกสอน เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับ ม.1-3 ระดับภาคเหนือ ของการศึกษาท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางจรียาพร บุญญกิจ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:10  อ่าน 2174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรฝึกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาภาษาสู่ประชาคมอาเชียน
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิทวัส ดวงภุมเมศ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:03  อ่าน 1198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรฝึกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาภาษาสู่ประชาคมอาเชียน
ชื่ออาจารย์ : นางศิริธร จำปาวงษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,10:02  อ่าน 1838 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรได้เข้าร่วมกิจกรรม School tour งาน EDUCA 2014 ณ เมืองทองธานี
ชื่ออาจารย์ : นางจรียาพร บุญญกิจ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,12:40  อ่าน 2520 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการลูกวังชมภูมุ่งสู่มหาวิทยาลัยของโรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)
ชื่ออาจารย์ : ดร.นันท์นภัส บุญยอด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2557,09:23  อ่าน 1326 ครั้ง
รายละเอียด..