ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา ป่า นา เล
โพสโดย
แตงโม
direkrit132@gmail.com
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย         นางอุไรย์  เพ็งแก้ว
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  เทศบาลตำบลเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง
ปีที่ดำเนินการ   2561
บทคัดย่อ
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด เมืองลุง...เขา ป่า นา  เล มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ  (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 35 คน ปีการศึกษา  2561 ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  ผลการวิจัยพบว่า
  1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รายวิชาเพิ่มเติม  ท้องถิ่นของเรา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 83.67/84.29  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา ป่า นา เล  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ การใช้ภาษา และส่งเสริมคุณธรรม  ( = 4.69, 4.53) และนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน คือ การวัดและประเมินผล ด้านเนื้อหา  และด้านการพิมพ์ ภาพ  และรูปเล่ม  ( = 4.50, 4.48, 4.40)  ตามลำดับ 
โพสโดย : แตงโม
IP : 223.204.73.118
โพสเมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2563,23:03 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :