ถาม-ตอบ (Q&A)
รายงานผลการใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน
โพสโดย
แตงโม
direkrit132@gmail.com
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความ
  สำคัญในการสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย  : นางชนิตา  ปัญจนาพงศ์ชัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
              โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย    : 2559
 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนานิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้นิทาน คำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเทศบาล วัดเสมาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2559 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) และผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ 1) หนังสือนิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือนิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test) แบบไม่อิสระกัน (Dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาประสิทธิภาพของนิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 84.61/82.31 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 80/80
          2. ผลการอ่านจับใจความสำคัญหลังการเรียนโดยใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้นิทานคำกลอน              ชุด คุณธรรม คำพ่อสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โพสโดย : แตงโม
IP : 1.1.158.152
โพสเมื่อวันที่ : 09 ก.พ. 2563,07:50 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :