เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก”
โพสโดย
แตงโม
ชื่อเรื่อง           การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย         นางวัลยา  ดาษนิกร
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ    2560
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้“อยุธยารำลึก” รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (ClusterRandom Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเบิกฟ้าอยุธยา เรื่องหาญกล้าบุคคลสำคัญ และเรื่องเลิศล้ำภูมิปัญญา(2) แผนการจัดการเรียนรู้ (คู่มือ) จำนวน14 ชั่วโมง(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อและ(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t – test)  และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
  1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องเบิกฟ้าอยุธยา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  86.65/85.25เรื่องหาญกล้าบุคคลสำคัญ  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.75/87.72เรื่องเลิศล้ำภูมิปัญญา มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  85.40/86.13  โดยรวมทั้ง  3  เรื่องมีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์   เท่ากับ  86.27/86.37ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ทั้ง 3 เรื่อง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือด้านเนื้อหา หรือเรื่องราว ด้านการวัดผลและพัฒนาทักษะการคิด ด้านภาพประกอบและการจัดรูปเล่ม ด้านการพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิต และด้านการนำเสนอ (  =  4.64, 4.60, 4.52, 4.56และ  4.52)  ตามลำดับ
โพสโดย : แตงโม
IP : 159.192.99.61
โพสเมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2562,09:06 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: